top of page

Zásady ochrany osobních údajů

1.  Úvod
2.  Zásady zpracování osobních údajů


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Obchodní společnost Just Dent, s.r.o., Pod Bateriemi 90/9, Praha 6 PSČ: 162 00, IČ: 02438615, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 219458/MSPH (dále jen „Společnost“) přistupuje k osobním údajům maximálně zodpovědně, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje a při jejich zpracování postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR“).


Cílem těchto zásad je seznámit své zákazníky, jakož i další osoby, jejichž údaje může Společnost zpracovávat, jakým způsobem Společnost osobní údaje zpracovává a chrání, včetně informace o právech subjektu osobních údajů a jejich uplatnění. 


Správce osobních údajů


Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Just Dent, s.r.o., Pod Bateriemi 90/9, Praha 6 PSČ: 162 00, IČ: 02438615, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 219458/MSPH, kterou je možné písemně kontaktovat na adrese sídla nebo emailem: justhova@justdent.cz, telefonu: +420 727 832 900.


Účel zpracování osobních údajů


Společnost osobní údaje zpracovává zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem je tedy plnění smlouvy, tj. dodávání stomatologického zboží, poskytování služeb, realizace školení a správa Vašeho zákaznického účtu. Kromě tohoto může Společnost zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Po ukončení plnění smlouvy může Společnost uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Společnosti a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.


Zpracovávané osobní údaje


Pro výše uvedené účely zpracovává Společnost osobní údaje, které jsou Vámi poskytnuty. Jedná se zejména o následující údaje:
•    identifikační údaje jako je jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
•    kontaktní údaje – emailový a telefonní kontakt.


Zpracování osobních údajů na základě souhlasu


Pokud Společnosti udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů, a to prostřednictvím emailu nebo telefonní kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání.


Cookies


Při návštěvě webových stránek Společnosti zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání webových stránek Společnosti zákazníky a přizpůsobení obsahu webových stránek.


Příjemci osobních údajů


Společnost zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných společností, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Společnost je v zákonem stanovených případech povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 


Osobní údaje třetích osob


Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců zákazníka, popř. jiné údaje, které Společnost obdrží od zákazníka v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Společnost za účelem plnění smlouvy se zákazníkem. Společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. 


Doba zpracování osobních údajů


Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jako správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste Společnosti udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Práva subjektu údajů


Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může uplatnit. 
•    Máte právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. 
•    Máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
•    Máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR.  
•    Máte právo, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR.  
•    Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Společnost zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
-    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena Společnost, 
-    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany,
-    pro účely přímého marketingu,
-    pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
•    Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případech stanovených GDPR, právo na přenositelnost osobních údajů. 


Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 
Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


V Praze dne 1. 10. 2019.

bottom of page